İlkelerimiz ve Politikalarımız

İLKELERİMİZ VE POLİTİKALARIMIZ

Kalyon Grubu, merkeziyetçi olmayan bir yapıya sahiptir ve faaliyetleri çeşitli alana yayılan çeşitli şirketlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur.

Kalyon Grubu, merkeziyetçi olmayan bir yapıya sahiptir ve faaliyetleri çeşitli alana yayılan çeşitli şirketlerin bir araya gelmesinden oluşmuştur. Her bir şirket hareket özgürlüğüne sahiptir. Ortak noktamız ise Kalyon’un marka itibarıdır. Biz davranışlarımızla ölçerler. Ancak bütün iş ilişkilerimizde dürüstlük ve ahlâki davranırsak ve bir işletme olmanın meşru sınırları içinde, her zaman doğru olduğuna inandığımız şekilde edersek itibarımız koruyabiliriz.

Kalyon Şirketleri’nin temel aldığı değerler dürüstlük, ahlâki doğruluk ve insana saygıdır. 
Kalyon şirketleri ayrıca güvenin, açıklıklığın, ekip çalışmasının ve profesyonelliği geliştirmenin ve yaptığımız her şeyle gurur duymanın büyük önemine de derinden inanmaktadır. Temel değerlerimiz, ilkelerimizi belirlemektedir. Bu ilkeler, büyük ya da küçük ölçekli bütün ticari ilişkiler için geçerlidir ve her Kalyon Şirketi’nde çalışan bütün personelin işyerini yaparken nasıl davranmaları gerektiğini tanımlamaktadır. Öte yandan bu ilkelerin yaşama geçirilmesi de, her bir Kalyon Şirketi’nde yürürlükte olan ve bütün çalışanların bu ilkeleri anlaması ve onlara uygun davranmasını sağlamak üzere hazırlanmış prosedürlerce desteklenmektedir. Biz, niyetlerimizle davranışlarımızın birbirine uygun olmasının hayati bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu yapının bütün elemanları yeni değerler, ilkeler ve bunlara eşlik eden prosedürler gereklidir.

Kalyon Şirketleri, hissedarların, personelin, misafirlerin/müşterilerin, iş yaptıkları diğer kişilerin ve içinde faaliyet yürüttükleri toplumun güvenini sağlamanın ve bu güveni korumanın, Grubun büyümesi ve başarısını devamlılığı için vazgeçilmez bir öneme sahip olduğuna inanmaktadır. Bu güveni hak etmek için belirlenen standartlara uygun davranmaya kararlıyız.

Bütün personelin, bu ilkelerin bilincinde olmasını ve bu belgenin gerek sözüne, gerek özüne uygun davranmasını sağlamak, yönetimin sorumluluğudur.

Ekonomi İlkemiz

Uzun vadeli kârlılık, iş hedeflerimize ulaşmamız ve işimizi sürekli olarak geliştirmemiz için vazgeçilmezdir. Kârlılık sadece verimliliğin değil, misafirlerin ve müşterilerin Kalyon ürün ve hizmetlerine verdiği değerin de ölçütüdür. Aynı zamanda gerek Grup kaynaklarının tahsisinde, gerekse misafirlerin ve müşterilerin gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verebilmek için geliştirilmesi ve üretilmesi gereken alanlarda yatırımların sürekliliğinin sağlanmasında vazgeçilmezdir. Kâr ve sağlam bir finansal temel olmadan sorumluluklarımızı yerine getirmemiz mümkün değildir. Sürdürülebilir gelişmeyle bağlantılı ekonomik, sosyal ve çevresel faktörler ve yatırımın risk değerlendirme, yatırımın risk değerlendirmesi, yatırım kararlarını belirleyen belli başlı kriterlerdir.

Rekabet İlkemiz

Kalyon Şirketleri serbest girişimden yanadırlar. Adil, ahlâka uygun ve yürürlükteki rekabet yasaları çerçevesinde rekabet etmeyi amaçlar. Diğer şirketlerin de kendileriyle serbestçe rekabet etmeyi amaçlarlar. Diğer şirketlerin kendileriyle serbestçe rekabet etmelerine engel olmazlar.

İş Ahlakı İlkemiz

Kalyon Şirketleri faaliyetlerimizin her açıdan dürüst, doğru ve adaletli olması konusunda büyük bir duyarlılık gösterirler ve iş yaptıkları diğer kişi ve kurumlardan da aynı şeyi beklerler. Çalışanlar özel işlerini, şirkette üstlendikleri herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde yürütmek zorundadır.

Emniyet, Sağlık, Çevre ve Güvenlik İlkemiz

Kalyon Şirketleri, bu alandaki performanslarını sürekli olarak yükseltmek için, emniyet, sağlık, çevre ve güvenlik (ESÇG) yönetiminde sistematik bir yaklaşımı benimsemişlerdir. Bu amaçla Kalyon Şirketleri bu alandaki bütün konular önemser sahip ve buna uygun olarak yönetirler; standartlar ve iyileştirme hedefleri belirler, sağladıkları ilerlemeleri ölçer, değerlendirirler.

Toplum İlkemiz

Kalyon şirketleri, faaliyet bölgelerinde genel refah düzeyine sürekli olarak dolaylı ve dolaysız katkıda bulunarak onlar için “iyi bir komşu” olmayı amaçlar. Ticari faaliyetlerimizin toplumsal etkilerinin yönetimine özen gösterir, topluma yararlı olmak ve faaliyetlerimizin olumsuz sonuçlarını azaltmak için diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütürler. Ayrıca Kalyon Şirketleri faaliyetlerimizle dolaylı ya da dolaysız bağlantısı olan toplumsal konulara yapıcı bir ilgi gösterirler.

İletişim ve Paylaşım İlkemiz

Kalyon Şirketleri, paydaşlarımızla düzenli bir diyalog ve bilgi paylaşımı içinde olmayı bir gereklilik olarak görürler. Performansımıza ilişkin olarak ilgili taraflara raporlar sunmanın, bu amaçla, iş gizliğine bağlı kalmak koşuluyla, eksiksiz bilgi vermenin önemine inanırız. Çalışanlarımız, iş ortaklarımız ve toplumla olan ilişkilerimizde onları dinleme, dürüst ve sorumluluk taşıyan bir şekilde yanıt verme ilkesini benimseriz.

Uygunluk İlkemiz

Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda bütün yasa ve yönetmeliklerine uyarız.